REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

RAD-WIK Radosław Krupiński

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem allegro.pl pod nazwą użytkownika „radzioch666” prowadzony jest przez Radosława Krupińśkiego działającego pod firmą RAD-WIK Radosław Krupiński, adres: ul. Czarnieckiego 46/3, 05-802 Pruszków, NIP:534-230-77-21, REGON:141474616, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Michałowice pod numerem 5994.
 2. Oddział firmy, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza firmy RAD-WIK Radosław Krupińśki, znajduje się pod adresem: ul. Staszica 7/9 01-188 Warszawa.
 3. Licytacja na aukcji jest tożsama z zapoznaniem się przez Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej allegro.pl pod nazwą użytkownika„radzioch666”
 3. Czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: od 1 do 14 dni.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
  • Przelew na rachunek bankowy RAD-WIK Radosław Krupiński
  • Płatność przy pomocy operatora płatności PayU
  • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu RAD-WIK Radosław Krupiński
  • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  • Przed wydaniem towaru klientowi
  • W momencie odbioru towaru
  • RAD-WIK Radosław Krupiński może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez RAD-WIK Radosław Krupiński jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 3. Wzór odstąpienia od umowy można pobrać pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216
 4. Przedmiot należy odesłać na adres oddziału firmy: RAD-WIK Radosław Krupiński ul. Staszica 7/9 01-188 Warszawa.

§6. REKLAMACJE

 1. W przypadku reklamacji, Przedmiot wraz z dołączonym opisem reklamacji należy dostarczyć osobiście lub wysyłkowo na adres oddziału firmy: RAD-WIK Radosław Krupiński ul. Staszica 7/9 01-188 Warszawa.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej złożenia.
 3. Kupujący zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w uzgodniony sposób określony przy składaniu reklamacji.
 4. Wzór formularza reklamacji można pobrać pod adresem: www.test.rad-wik.pl/FORMULARZ_REKLAMACYJNY.doc

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu są przetwarzane przez firmę RAD-WIK Radosław Krupiński z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Czarnieckiego 46/3.
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.).

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta